Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.

Quy định chung

Company profile
NTX - Nhất Tín Express đơn vị chuyển phát nhanh hàng đầu, chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa như Giao nhanh, Giao tiết kiệm, Giao hẹn giờ với nhiều ưu đãi cho Khách hàng như Hoàn COD nhanh 6h, Miễn phí thu hộ COD, Miễn phí giao lại 2 lần.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ
Hotline: *1919
Email: nhattin@ntx.com.vn

Điều khoản sử dụng

1

Giới thiệu

1.1. Chào mừng bạn đến với giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang ntx.com.vn”). Trước khi sử dụng hoặc tạo tài khoản (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT TÍN EXPRESS (gọi chung là “NTX”). Chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm

a. Trang Website ntx.com.vn

b. Các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Website ntx.com.vn và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Nhất Tín Express có sẵn trên Trang ntx.com.vn.

c. Tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang ntx.com.vn hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang ntx.com.vn(“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Nhất Tín Express.

1.2. Dịch Vụ bao gồm dịch vụ trực tuyến kết nối Khách Hàng với Nhất Tín Express nhằm mang đến lợi ích giữa người gửi (“Người Gửi”) và người nhận (“Người Nhận”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Nhất Tín Express sẽ là bên quản lý tình trạng hàng hóa giữa Người Gửi và Người Nhận và quản lý vấn đề chuyển phát.

1.3. Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang ntx.com.vn, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4. Nhất Tín Express bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang ntx.com.vn hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Nhất Tín Express không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Nhất Tín Express có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang ntx.com.vn hoặc Dịch Vụ của Nhất Tín Express mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5. Nhất Tín Express bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang ntx.com.vn hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

Bằng việc sử dụng dịch vụ tại trang ntx.com.vn, bạn đã chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang ntx.com.vn. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng các dịch vụ của trang ntx.com.vn mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

2

Quyền riêng tư

2.1. Nhất Tín Express coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Nhất Tín Express cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại ntx.com.vnđể giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Nhất Tín Express. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Nhất Tín Express thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang ntx.com.vn, Người Sử Dụng:

a. Cho phép Nhất Tín Express thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

b. Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Nhất Tín Express; và

c. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2. Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ

a. Tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó;

b. Cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và

c. Cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

3

Giới hạn trách nhiệm

3.1. Nhất Tín Express trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang ntx.com.vn đều thuộc sở hữu của Nhất Tín Express và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào ntx.com.vnđược cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang ntx.com.vn được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang ntx.com.vn và Nội Dung của Trang ntx.com.vn. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang ntx.com.vn và Nội Dung của Trang ntx.com.vn. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang ntx.com.vn trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Nhất Tín Express. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Nhất Tín Express khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhất Tín Express (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2. Nhất Tín Express cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang ntx.com.vn, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Nhất Tín Express. Bạn thừa nhận rằng Nhất Tín Express có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4

Phần mềm

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Nhất Tín Express tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nhất Tín Express bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Nhất Tín Express theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Nhất Tín Express.

5

Tài khoản bảo mật

5.1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân. Nếu bạn lựa chọn Tên Đăng Nhập mà Nhất Tín Express, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, Nhất Tín Express có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Nhất Tín Express cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Nhất Tín Express không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó.. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Nhất Tín Express cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Nhất Tín Express.

5.2. Bạn đồng ý

(a) Giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập,

(b) Đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang ntx.com.vn, và

(c) Thông báo ngay lập tức với Nhất Tín Express nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Nhất Tín Express không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

5.3. Bạn đồng ý rằng Nhất Tín Express có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang ntx.com.vn bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc

(a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài,

(b) Vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này,

(c) Có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng,

(d) Có nhiều tài khoản người dùng khác nhau,

(e) Mua sản phẩm trên Trang ntx.com.vn với mục đích kinh doanh,

(f) Mua hàng số lượng lớn từ một Người gửi hoặc một nhóm Người gửi có liên quan,

(g) Lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang ntx.com.vn),

(h) Có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Nhất Tín Express. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, Nhất Tín Express có quyền xóa Tài Khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

5.4. Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhất Tín Express (tại đây). Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với Nhất Tín Express sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Nhất Tín Express không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Sử Dụng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của Nhất Tín Express.

6

Điều khoản sử dụng Website

6.1. Quyền được phép sử dụng Trang ntx.com.vn và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Nhất Tín Express có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

6.2. Người Sử Dụng không được phép:

(a) Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b) Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của Nhất Tín Express;

(c) Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e) Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f) Gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang ntx.com.vn;

(g) Gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Nhất Tín Express;

(h) Sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i) Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j) Mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau để tạo đơn hàng giả hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

(k) Truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Nhất Tín Express, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l) Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.

(m) Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Nhất Tín Express;

(n) Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Nhất Tín Express áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Nhất Tín Express;

(o) Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p) Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q) Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r) Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s) Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại virus, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t) Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u) Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang ntx.com.vn;

(v) Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w) Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x) Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y) Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z) Xâm phạm các quyền của Nhất Tín Express, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa) Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(ab) Liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3. Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Nhất Tín Express, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang ntx.com.vn. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang ntx.com.vn, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Nhất Tín Express sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang ntx.com.vn.

6.4. Người Sử Dụng thừa nhận rằng Nhất Tín Express và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang ntx.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, Nhất Tín Express và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào

(a) Xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ;

(b) Trường hợp Nhất Tín Express nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác;

(c) Trường hợp Nhất Tín Express nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc

(d) Những nguyên nhân khác. Nhất Tín Express có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Nhất Tín Express, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Nhất Tín Express hoặc gửi cho Nhất Tín Express, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn Nhất Tín Express hoặc trên các phần khác của Trang ntx.com.vn.

6.5. Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Nhất Tín Express có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Nhất Tín Express hoặc theo quan điểm của Nhất Tín Express thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:

(a) Tuân thủ các thủ tục pháp luật;

(b) Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ;

(c) Phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba;

(d) Phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc

(e) Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Nhất Tín Express, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

7

Điều khoản sử dụng Vận Đơn Online

7.1. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (Nhất Tín Express) chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và Quốc tế với các loại hình dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát theo thời gian được công bố trước. Vận đơn online này được xem là căn cứ để giải quyết các vấn đề liên quan đến Quyền và nghĩa vụ của Nhất Tín Express đối với khách hàng (người nhận và người gửi) cũng như mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa về sau. Việc quý khách hàng (người gửi và người nhận) ký tên được xem như đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ của Nhất Tín cũng như các Quy định khác có liên quan.

7.2. CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN GỬI CÁC LOẠI HÀNG HÓA SAU:

- Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm Quy định và Pháp luật của Nhà nước Việt nam về hàng cấm gửi, cấm lưu thông, cấm xuất nhập khẩu.

- Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khai thác và phương tiện vận chuyển.

- Các loại vật phẩm, hàng hóa Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ là điểm nhận cấm nhập khẩu (Áp dụng đối với dịch vụ Quốc tế)

7.3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG:

- Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa.

- Có quyền khiếu nại bằng văn bản về việc sử dụng dịch vụ của Nhất Tín Express theo Quy định của pháp luật về bưu chính.

- Được bồi thường đến 100% thiệt hại nếu mua bảo hiểm theo Quy định của Nhất Tín Express. Trường hợp không mua bảo hiểm sẽ được giải quyết đền bù theo mức tối thiểu căn cứ vào Quy định của pháp luật về bưu chính.

- Ghi đầy đủ các thông tin trên mặt trước của Vận đơn online, kê khai trung thực nội dung, đặc tính hàng hóa, cung cấp toàn bộ chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của hàng hóa để xuất trình cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

- Đóng gói hàng hóa nếu có nguy cơ hư hỏng, bể vỡ, móp, ướt, hoặc trầy xước theo quy định đóng gói của Nhất Tín Express để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

- Tuân thủ các quy định gửi hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chất chứng từ, bưu kiện, gói hàng hóa ký gửi.

- Đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm liên đới đến Nhất Tín Express liên quan đến nội dung hàng gửi và tự chịu mọi trách nhiệm đối với hậu quả do hàng hóa ký gửi gây ra với Nhất Tín Express và các bên thứ 3 có liên quan.

- Có quyền yêu cầu xuất hóa đơn trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi hàng, sau thời hạn trên, Nhất Tín Express sẽ khai vận đơn online với cơ quan thuế dưới hình thức “Người mua không lấy hóa đơn” và từ chối xuất hóa đơn cho khách hàng trừ trường hợp khách hàng đã ký hợp đồng hoặc có thỏa thuận khác.

- Kiểm tra kỹ trước khi nhận hàng và không khiếu nại sau khi đã ký nhận hàng.

7.4. TRÁCH NHIỆM CỦA NHẤT TÍN EXPRESS:

- Thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chất lượng đã công bố công khai cho khách hàng.

- Kiểm tra tính hợp pháp của hàng gửi và từ chối thực hiện dịch vụ nếu Khách hàng không thực hiện đúng các quy định vận chuyển.

- Yêu cầu Khách hàng đóng gói hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn quy định và cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

- Đảm bảo an toàn bưu gửi kể từ khi nhận đến khi phát cho người nhận hợp pháp và thu phí lưu kho nếu người nhận từ chối nhận quá 7 ngày.

- Đền bù thiệt hại theo Quy định của pháp luật bưu chính hoặc theo thỏa thuận khi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

- Nhất Tín Express không hoàn lại cước hoặc đền bù thiệt hại hàng hóa trong các trường hợp chuyển chậm hoặc hư hại do các nguyên nhận bất khả kháng hay do lỗi của người gửi, người nhận, đồng thời không có trách nhiệm bồi thường bưu gửi nếu hàng hóa bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ hoặc tịch thu theo Quy định của Việt Nam và nước nhận (Đối với dịch vụ Quốc tế), bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên hoặc các trường hợp đã quá thời hạn khiếu nại quy định.

- Nhất Tín Express không có trách nhiệm đền bù các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi phát sinh liên quan đến bưu gửi.

8

Vi phạm điều khoản dịch vụ

8.1. Việc Người Sử Dụng vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc Nhất Tín Express áp dụng bất kỳ hoặc tất cả các hành động/biện pháp chế tài sau:

- Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

- Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

- Thu hồi tiền hoặc tài sản có được do hành vi gian lận;

- Cáo buộc hình sự;

- Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

- Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Nhất Tín Express.

8.2. Trong trường hợp Nhất Tín Express phát hiện được hành vi gian lận hoặc dấu hiệu gian lận từ tài khoản của Người Sử Dụng, Nhất Tín Express sẽ tạm khóa Ví Nhất Tín Express của bạn trong 14 ngày lịch để phục vụ việc điều tra gian lận. Thời hạn này có thể được gia hạn theo quyết định của Nhất Tín Express. Bạn sẽ không sử dụng được tính năng “Rút tiền” và “Giao dịch” của Ví Nhất Tín Express cho đến khi Nhất Tín Express hoàn tất quá trình điều tra.

8.3 Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang ntx.com.vn của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Nhất Tín Express Tại đây.

9

Báo cáo hành vi có khả năng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

9.1. Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Nhất Tín Express dưới bất kỳ hình thức nào. Nhất Tín Express cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Trang ntx.com.vn.

9.2. Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới Nhất Tín Express (tại đây) và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. Nhất Tín Express sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian cam kết. Vui lòng sử dụng đơn khiếu nại mẫu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết Tại Đây.

10

Thanh toán

10.1. Vào từng thời điểm, Nhất Tín Express hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

(a) Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

(b) Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)

Nhất Tín Express cung cấp dịch vụ COD ở một số nước. Người nhận có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

(c) Thanh Toán Bằng Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Người nhận có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

(d) Thanh Toán Bằng Hình Thức Chuyển Khoản

10.2. Người nhận chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

10.3. Nhất Tín Express không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người nhận hoặc Người gửi phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 9.1 ở trên. Nhất Tín Express bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người nhận và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

Lưu ý: Nhất Tín Express sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Nhất Tín Express.

10.4. Hiện tại, Nhất Tín Express chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho Nhất Tín Express thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ Nhất Tín Express.

11

Chính sách đảm bảo của Nhất Tín Express

11.1. Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express là dịch vụ cung cấp bởi Nhất Tín Express hoặc đơn vị được Nhất Tín Express ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch. Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người nhận thanh toán đơn hàng cho Người gửi sẽ được lưu giữ bởi Nhất Tín Express hoặc đơn vị được Nhất Tín Express ủy quyền (“Tài khoản Đảm Bảo Nhất Tín Express”). Người gửi sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo Nhất Tín Express.

11.2. Sau khi Người nhận thanh toán đơn hàng (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người nhận”), Khoản Tiền Thanh Toán từ Người nhận sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Nhất Tín Express cho đến khi:

(a) Người nhận gửi xác nhận cho Nhất Tín Express mình đã nhận được hàng, trong trường hợp đó, trừ khi Mục 10.2(d) áp dụng, Nhất Tín Express sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người nhận vào Tài Khoản Đảm Bảo Nhất Tín Express cho Người gửi;

(b) Trong trường hợp Thời Gian Nhất Tín Express Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục 10.3) đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục 10.2(c) và 10.2(d), Nhất Tín Express sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người nhận vào Tài khoản Đảm Bảo Nhất Tín Express cho Người gửi;

(c) Trường hợp Nhất Tín Express xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người nhận được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục 10.2(d), Nhất Tín Express sẽ hoàn tiền cho Người nhận, theo các điều khoản trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Nhất Tín Express.

(d) Vào thời điểm mà Nhất Tín Express xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người nhận là hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Nhất Tín Express xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này.

Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express chỉ áp dụng khi Người nhận lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào Tài Khoản Đảm Bảo Nhất Tín Express trước. Hình thức tự thỏa thuận giữa Người nhận và Người gửi sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express.

11.3. Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán Nhất Tín Express sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Nhất Tín Express trong một khoảng thời gian xác định (“Thời Gian Nhất Tín Express Đảm Bảo”). Để biết thêm thông tin về Thời Gian Nhất Tín Express Đảm Bảo, vui lòng theo đường dẫn này. Người nhận có thể đề nghị gia hạn Thời Gian Đảm Bảo tối đa một lần trước khi hết hạn Thời Gian Nhất Tín Express Đảm Bảo, tùy thuộc vào và theo các quy định trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền. Theo yêu cầu của Người nhận, Thời Gian Nhất Tín Express Đảm Bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi Nhất Tín Express, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định rằng việc kéo dài thêm thời gian gia hạn là cần thiết hoặc như được yêu cầu.

11.4. Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, tài khoản ngân hàng của Người gửi không thể ghi có và/hoặc Người gửi không thể liên lạc được, Nhất Tín Express trong sự cố gắng hợp lý của mình sẽ liên lạc với Bên Bán bằng các thông tin do Người gửi cung cấp. Trong trường hợp Người gửi không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người nhận đến hạn thanh toán cho Người gửi nhưng chưa được trả cho Người gửi, Nhất Tín Express sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật.

11.5. Người gửi/Người nhận phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang ntx.com.vn. Nhất Tín Express có quyền yêu cầu Người gửi hoặc Người nhận cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển. Người gửi/Người nhận theo đây chấp thuận cho Nhất Tín Express sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng Trang ntx.com.vn của Người gửi/Người nhận. Ngoài ra, Người gửi/Người nhận ủy quyền cho Nhất Tín Express sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Nhất Tín Express cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người gửi/Người nhận với các tổ chức khác như ngân hàng của Người gửi/Người nhận. Để biết thêm thông tin về cách thức Nhất Tín Express xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính Sách Bảo Mật.

11.6. Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người gửi và Người nhận theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express. Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ Người gửi hoặc Người nhận tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính Người gửi hoặc Người nhận, và Nhất Tín Express không có trách nhiệm liên quan đến các nghĩa vụ pháp luật của Người gửi hoặc Người nhận như vừa đề cập. Trong mọi trường hợp, Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express không cấu thành việc bảo hành sản phẩm.

11.7. Người nhận và Người gửi thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của Nhất Tín Express đối với hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express là quyết định cuối cùng.

11.8 Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên Trang ntx.com.vn sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express.

12

Vận chuyển

12.1. Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Nhất Tín Express sẽ thông báo đến Người gửi về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía Người nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Nhất Tín Express, Người gửi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để Nhất Tín Express tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.

12.2. Người gửi phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người nhận sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời Gian Nhất Tín Express Đảm Bảo.

12.3. Người Sử Dụng hiểu rằng Người gửi chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được mua và bảo đảm rằng Người gửi đã hoặc sẽ mua bảo hiểm hàng hóa, bao gồm cả việc vận chuyển. Trong trường hợp Hàng hóa được mua bị hư hỏng, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng Nhất Tín Express sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó và Người gửi và/hoặc Người nhận sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển để giải quyết sự cố đó.

12.4. Đối với Giao Dịch Xuyên Quốc Gia. Người Sử Dụng hiểu rằng, khi một đăng bán có mô tả rằng sản phẩm được đăng bán sẽ được gửi từ nước ngoài, sản phẩm đó được bán bởi Người gửi ngoài Việt Nam, và việc xuất/nhập khẩu sản phẩm đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước sở tại. Người Sử Dụng cần hiểu rõ các hạn chế về xuất/nhập khẩu hàng hóa của quốc gia nhập khẩu. Người Sử Dụng đồng ý rằng Nhất Tín Express không thể tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề này và đồng ý rằng Nhất Tín Express sẽ không thể chịu các rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam.

13

Hủy đơn hàng, trả hàng và hoàn tiền

13.1. Người nhận chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế.

13.2. Vui lòng xem Chính Sách Khiếu Nại và Đền Bù của Nhất Tín Express để biết thêm thông tin chi tiết.

14

Trách nhiệm của người gửi

14.1. Người gửi phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan chi tiết sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho cũng như các điều khoản cập nhật trong danh mục sản phẩm của Người gửi và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

14.2. Giá trị sản phẩm được Người gửi toàn quyền quyết định, trừ các sản phẩm được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người nhận cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và Người gửi sẽ không yêu cầu Người nhận thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác.

14.3. Người gửi chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người nhận theo quy định pháp luật.

15

Tranh chấp

15.1. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến vận chuyển, Người gửi, Người nhận và Nhất Tín Express đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

15.2. Người Sử Dụng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Nhất Tín Express để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Nhất Tín Express, theo toàn quyền quyết định của mình và không có nghĩa vụ đối với Người gửi và Người nhận, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này.

16

Phản hồi

16.1. Nhất Tín Express luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp Nhất Tín Express cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Nhất Tín Express dưới đây:

(a) Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.

(b) Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

(c) Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

(d) Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận

17

Loại trừ trách nhiệm

17.1. Ngoài các nội dung trên và trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật, Nhất Tín Express không đảm bảo rằng dịch vụ, trang ntx.com.vn hoặc các chức năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi, rằng các lỗi phát sinh, nếu có, sẽ được khắc phục, hoặc rằng trang ntx.com.vn và/hoặc máy chủ sẽ sẵn có những chức năng an toàn với vi rút, trojan-horses, định tuyến, trap doors, time bombs hoặc bất cứ mã, lệnh, chương trình hoặc thành tố có hại nào khác.

17.2. Người sử dụng cần thừa nhận rằng mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của trang ntx.com.vn và/hoặc dịch vụ Nhất Tín Express sẽ thuộc về người sử dụng trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép.

17.3. Nhất tín Express không kiểm soát và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với:

(a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên trang ntx.com.vn; hoặc

(b) khả năng người gửi bán các sản phẩm hoặc khả năng của người nhận mua và thanh toán cho các sản phẩm. Nếu có tranh chấp liên quan đến một hoặc nhiều người sử dụng, những người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, miễn trừ Nhất Tín Express và các công ty liên kết của Nhất Tín Express khỏi bất kỳ và mọi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan với bất kỳ tranh chấp nào.

18

Liên kết và tương tác với trang điện tử/dịch vụ của bên thứ ba

18.1. Các đường dẫn của bên thứ ba có trên Trang ntx.com.vn sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi Trang ntx.com.vn. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Nhất Tín Express dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này.

18.2. Người Sử Dụng có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng Trang ntx.com.vn. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba có liên quan.

18.3. Nhất Tín Express cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Và Người Sử Dụng ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Trang ntx.com.vn có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó thông qua Trang ntx.com.vn. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó.

18.4. Nhất Tín Express không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Nhất Tín Express. Nhất Tín Express cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Nhất Tín Express đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

19

Đóng góp của người sử dụng đối với dịch vụ

19.1. Khi gửi bất kỳ Nội dDung nào cho Nhất Tín Express, bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho Nhất Tín Express. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng theo đây cấp quyền cho Nhất Tín Express và các bên kế thừa của Nhất Tín Express, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc Nhất Tín Express loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

19.2. Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Sử Dụng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho Nhất Tín Express dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi Nhất Tín Express và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Nhất Tín Express hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến Nhất Tín Express, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhất Tín Express và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho Nhất Tín Express và các bên kế thừa của Nhất Tín Express, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung Gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến Nội Dung Gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của Nhất Tín Express trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

20

Đóng góp của bên thứ 3 đối với dịch vụ và các đường dẫn bên ngoài

20.1. Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Như vậy, Nhất Tín Express không chịu trách nhiệm, và cũng không phải, thường xuyên giám sát hoặc kiểm tra độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng không buộc Nhất Tín Express phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.

20.2. Ngoài ra, Trang ntx.com.vn có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Nhất Tín Express. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Nhất Tín Express không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. Nhất Tín Express khuyến khích Người Sử Dụng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng Nhất Tín Express không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhất Tín Express có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

21

Khẳng định và đảm bảo của người sử dụng

21.1. Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng:

(a) Người Sử Dụng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và

(b) Người Sử Dụng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

22

Bồi thường

22.1. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Nhất Tín Express, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Nhất Tín Express (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào gánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến

(a) Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang ntx.com.vn, hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Nhất Tín Express hoặc các công ty liên kết của Nhất Tín Express là Người gửi đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại),

(b) Chính Sách Đảm Bảo của Nhất Tín Express,

(c) Việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho Nhất Tín Express,

(d) Vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây,

(e) Việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc

(f) Vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc

(g) Bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

23

Tính riêng lẻ

23.1. Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

24

Luật áp dụng

24.1. Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến Nhất Tín Express hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

25

Quy định chung

25.1. Nhất Tín Express bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

25.2. Nhất Tín Express có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang ntx.com.vn. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang ntx.com.vn sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

25.3. Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

25.4. Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Nhất Tín Express.

25.5. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Nhất Tín Express không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Nhất Tín Express vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

25.6. Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Nhất Tín Express và Người Sử Dụng mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Nhất Tín Express (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Nhất Tín Express hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Nhất Tín Express).

25.7. Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang ntx.com.vn và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nào.

25.8. Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

25.9. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang ntx.com.vn, vui lòng liên hệ Nhất Tín Express tại đây.

THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến Nhất Tín Express

Company profile
NTX - Nhất Tín Express đơn vị chuyển phát nhanh hàng đầu, chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa như Giao nhanh, Giao tiết kiệm, Giao hẹn giờ với nhiều ưu đãi cho khách hàng như Hoàn COD nhanh 24h, Miễn phí thu hộ COD, Miễn phí giao lại 2 lần.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ
Hotline: *1919
Email: nhattin@ntx.com.vn
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab